رزرو راچر رسمي هتل جهت ارائه به سفارت

Italy
City : رم
Amount For each Room: 900,000Rials
France, French Republic
City : پاریس
Amount For each Room: 950,000Rials
Spain
City : مادرید
Amount For each Room: 1,000,000Rials
Australia
City : ملبرن
Amount For each Room: 1,200,000Rials
Sweden
City : استکهلم
Amount For each Room: 980,000Rials
Switzerland, Swiss Confederation
City : ژنو
Amount For each Room: 1,700,000Rials
Afghanistan
City : kabol
Amount For each Room: 10,000Rials
Greece
City : Athens
Amount For each Room: 1,000,000Rials
Canada
City : Vancouver
Amount For each Room: 1,500,000Rials
Canada
City : Toronto
Amount For each Room: 1,600,000Rials
United Kingdom
City : London
Amount For each Room: 2,000,000Rials
Austria
City : Vienna
Amount For each Room: 1,200,000Rials
Netherlands the
City : Amsterdam
Amount For each Room: 1,200,000Rials

خدمات ویزای شنگن ، انگلستان ، کانادا